';

SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITEV BAJUBO IN POLITIKA ZASEBNOSTI

 1. Splošne določbe in opredelitev pojmov

Ti splošni pogoji uporabe storitev BAJUBO in politika zasebnosti (v nadaljevanju: splošni pogoji) se nanašajo na vse storitve, ki jih družba Bajubo Co. d.o.o., Cesta v Laško 22, 3000 CELJE (v nadaljevanju: Bajubo Co. d.o.o. oziroma Izvajalec) ponuja, daje na trg oziroma izvaja pod znamko BAJUBO (v nadaljevanju: Storitve).

1.1. Storitve BAJUBO

Ti splošni pogoji natančneje opredeljujejo pravice in obveznosti Prejemnikov licence in Uporabnikov glede uporabe storitev BAJUBO. Storitve, ki jih Izvajalec daje na trg pod znamko BAJUBO in na katere se v nadaljnjem besedilu nanašajo ti splošni pogoji, so:

 1. Spletna aplikacija BAJUBO;
 2. Druge povezane storitve, navedene na spletnem mestu www.bajubo.com.

1.2. Stranke, na katere se nanašajo splošni pogoji

1.2.1. Prejemniki licence

Ti splošni pogoji so sestavni del Licenčnih pogodb, sklenjenih med Dajalcem licence Bajubo Co. d.o.o.) in Prejemniki licence (Pogodbeni partnerji, ki sklenejo Licenčno pogodbo).

1.2.2. Uporabniki

Uporabniki storitev BAJUBO na podlagi teh splošnih pogojev so pravne in fizične osebe, ki jih Prejemniki licence povabijo, vključijo oziroma omogočijo specifične aktivnosti v okviru BAJUBO.

1.3.  Uporaba spletne aplikacije – Spletno aplikacijo smejo pooblaščene osebe Prejemnika licence uporabljati izključno za potrebe Prejemnika licence in sicer za čas veljavnosti licenčne pogodbe.

1.4.1. Uporabniška vsebina – uporabniška vsebina (adreme, baze podatkov, osebni podatki tretjih oseb, fotografije, nazivi izdelkov, nazivi dobaviteljev, zaloge izdelkov, opisi izdelkov, cene izdelkov, popusti,  drugi podatki o osebah in podjetjih, naslovi elektronske pošte, vsa priložena dokumentacija, vsebine posredovane preko spleta ali drugih medijev, druge posredovane vsebine, objavljene vaših na spletnih straneh na kakršnikoli individualni načini posredovanja vsebin), ki jo z uporabo spletne aplikacije Prejemnik licence dodaja ali spreminja, ni predmet licence, zato je Izvajalec odvezan odgovornosti v zvezi z vsemi zahtevki tretjih oseb, vključno z odvetniškimi, sodnimi, administrativnimi in drugimi stroški, ki izhajajo iz uporabe ali distribucije uporabniške vsebine.

Določba prvega odstavka te točke velja tudi za uporabniške vsebine, ki jih je ali bo spreminjal Izvajalec v imenu in za račun Prejemnika licence.

1.4.2. Materialna vsebina – Materialna vsebina (izdelki, zaloge izdelkov, naprave, oprema, nepremičnine in druge materialne vsebine), ki jo z uporabo spletne aplikacije Prejemnik licence obravnava oziroma podatkovno obdeluje, ni predmet licence, zato je Izvajalec odvezan odgovornosti v zvezi z vsemi zahtevki tretjih oseb, vključno z odvetniškimi, sodnimi, administrativnimi in drugimi stroški, ki izhajajo iz uporabe ali distribucije materialne  vsebine.

Določba prvega odstavka te točke velja tudi za materialne  vsebine, ki jih je ali bo spreminjal Izvajalec v imenu in za račun Prejemnika licence.

1.5. Osebni podatki Prejemnikov licence – osebni podatke, ki jih od Pogodbenih partnerjev v postopku registracije ali sklenitve licenčne pogodbe prejme Izvajalec in za katere varovanje, obdelavo, posredovanje jamči Izvajalec;

1.6. Osebni podatki  Uporabnikov in drugih oseb – osebni podatke, na katere Izvajalec nima vpliva in ki jih v okviru storitev BAJUBO posreduje, obdeluje in distribuira Pogodbeni partner. Pogodbeni partner in Uporabnik izrecno soglašata in potrjujeta, da Izvajalec ne odgovarja za varstvo, obdelavo in distribucijo osebnih in drugih podatkov tretjih oseb (imena in priimki, elektronska pošta, naslovi bivališč, telefonske številke, drugi osebni podatki, varovani na podlagi zakona o varstvu osebnih podatkov in drugi podatki in informacije), ki jih v okviru storitev BAJUBO posreduje, uporablja, obdeluje in distribuira Pogodbeni partner. Izvajalec pa zagotavlja Pogodbenemu partnerju, da bo osebne podatke tretjih oseb, ki bodo naloženi na strežnike Izvajalca, ustrezno tehnično varoval in preprečil dostop nepooblaščenim osebam.

1.7. Politika zasebnosti

Politika zasebnosti natančneje opredeljuje pravice in obveznosti Prejemnikov licence in Uporabnikov glede varstva osebnih podatkov Uporabnikov in tretjih oseb, katerih osebne podatke Prejemnik licence uporablja, obdeluje in distribuira. Politika zasebnosti se uporablja v povezavi s temi splošnimi pogoji.

1.8. Veljavnost splošnih pogojev, spletno mesto

Splošni pogoji in politika zasebnosti so objavljeni na spletnem mestu www.bajubo.com (v nadaljevanju: spletno mesto).

Splošni pogoji in politika zasebnosti se redno dopolnjujeta in sta v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur na spletnem mestu.

 1. Sprejem splošnih pogojev

Pogoj za uporabo storitev BAJUBO je strinjanje s temi splošnimi pogoji in politiko zasebnosti. Če Prejemniki licence in Uporabniki Splošnih pogojev ne sprejmejo, storitev BAJUBO  ne smejo uporabljati.

Prejemnik licence splošne pogoje in politiko zasebnosti sprejme tako, da v postopku registracije odkljuka, da sprejema ali da se strinja s splošnimi pogoji in politiko zasebnosti, kjer spletno mesto Prejemniku licence to možnost nudi v uporabniškem vmesniku ali s podpisom licenčne pogodbe, ali s podpisom licenčne pogodbe.

Uporabnik splošne pogoje sprejme tako, da uporablja spletno aplikacijo BAJUBO.

Prejemnik licence ne sme uporabljati storitev BAJUBO in ne more veljavno sprejeti splošnih pogojev, če:

*  še ni dosegel starosti, ki jo zakon določa za pridobitev poslovne sposobnosti in tako ne more veljavno skleniti zavezujočega licenčnega razmerja z Izvajalcem, ali

*  mu je po predpisih Republike Slovenije in/ali drugih držav, vključno z državo, v kateri ima Pogodbeni partner sedež ali stalno prebivališče ali iz katere uporablja storitev BAJUBO prepovedana uporaba storitev, ki so vsebinsko enake ali podobne storitvam BAJUBO.

Prejemnik licence uporablja vse storitve BAJUBO na lastno odgovornost in v celoti jamči za zakonitost vsebine, ki jo posreduje v okviru storitev BAJUBO in za pravne napake na vsebini, ki jo posreduje v okviru storitev BAJUBO.

 1. Licenca za uporabo storitev BAJUBO

3.1. Podelitev licence

Izvajalec Prejemniku licence podeljuje licenčne pravice uporabe storitev BAJUBO pod pogojem, da Pogodbeni partner ravna v skladu s splošnimi pogoji in politiko zasebnosti.

Prejemnik licence ne sme prenesti (ali odobriti pod-licence) svojih pravic do uporabe storitev BAJUBO, dovoliti zavarovanja na ali glede njegove pravice do uporabe storitev BAJUBO ali drugače prenesti katerega koli dela njegovih pravico do uporabe storitev BAJUBO, razen če je za to dobil izrecno pisno dovoljenje s strani Izvajalca.

3.2. Uporabniški račun / osebni podatki v okviru uporabniškega računa

Prejemnik licence bo z izvedbo spletne registracije na spletnem mestu www.bajubo.com prejel uporabniški račun in v postopku odpiranja uporabniškega računa Izvajalcu posredoval najmanj naslednje podatke:

*  ime in priimek zakonitega zastopnika – pravne osebe

*  ime in priimek – fizične osebe

*  izbrano uporabniško ime

*  izbrano geslo

*  firmo – pravne osebe, samostojni podjetniki

*  naslov bivališča ali sedež

*  telefon

*  e-pošto

* certifikat davčne blagajne

* geslo za certifikat davčne blagajne

* ime, priimek in davčno številko blagajnikov

* podatke o poslovnem prostoru za potrebe davčne blagajne

Navedene podatke je obvezno navesti v postopku spletne registracije. Nekateri od navedenih podatkov izpolnjujejo znake varovanih osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov. Ti osebni podatki so varovani skladno s politiko zasebnosti družbe Bajubo Co.  d.o.o.

Prejemnik licence jamči za točnost in ažurnost navedenih podatkov. Prejemnik licence se ne sme izdajati za drugo osebo kot je v resnici. Za kakršnokoli škodo, ki bi jo na ta način povzročil Uporabnikom, članom, ponudniku ali tretjim osebam, je polno odškodninsko oziroma kazensko odgovoren in prevzema nase pasivno legitimacijo v primeru spora.

Če bo Prejemnik licence v postopku registracije ali kasneje posredoval kakršenkoli podatek, ki ni pravilen, točen, trenuten in popoln ali Izvajalec utemeljeno sumi, da podatki niso pravilni, točni ali popolni, ima Izvajalec pravico, da takoj blokira ali zapre uporabniški račun in tudi v prihodnje zavrne uporabo storitev BAJUBO temu Pogodbenemu partnerju.

Osebne podatke, ki jih Prejemnik licence posreduje ob registraciji bodo uporabljeni za namene komuniciranja s Pogodbenimi partnerji in za posredovanje različnih sporočil, povezanih s poslovanjem, delovanjem in razvojem storitev BAJUBO in s podjetjem Bajubo Co.  d.o.o. povezanih oseb. Izvajalec lahko uporabi IP naslov Prejemnika licence za ugotavljanje težav na strežnikih in za administracijo spletne rešitve.

Vpogled v osebne podatke in njihovo posodabljanje je dovoljeno le Prejemnikom licence in pooblaščenim osebam Izvajalca. Osebnih podatkov Prejemnikov licence in Uporabnikov Izvajalec ne bo razkril nepooblaščenim tretjim osebam za noben namen, ki ni določen v politiki zasebnosti ali za katerega Izvajalec ne bo dobil ustreznega soglasja.

Izvajalec se zavezuje, da podatkov, ki bodo posredovani prek spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam..

Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani iz katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

Izvajalec lahko deli poročila s tretjimi osebami na osnovi agregatnih podatkov Prejemnikov licence. Agregatni podatki ne vključujejo nobenih osebnih podatkov in so namenjeni zgolj statistikam in raziskavam ter primerjavam oziroma ‘benchmarkingu’ podobnih aktivnosti.

Izvajalec lahko razkrije podatke le v primeru:

* če je to zahtevano v povezavi s pravnim postopkom v povezavi s storitvami BAJUBO,

* zaščite pravic in lastnine Izvajalca,

* zaščite varnosti Uporabnikov storitev BAJUBO,

* če je to nujno potrebno za zagotavljanje storitev namenjenih podpori za delovanje storitev BAJUBO.

3.3. Gesla

Prejemnik licence se strinja in je seznanjen s tem, da je odgovoren za varovanje zaupnosti uporabniških imen in gesel, ki so povezana z katerim koli računom, ki ga Pogodbeni partner uporablja za dostop do storitev BAJUBO. V skladu s tem se Prejemnik licence strinja, da je izključno odgovoren za aktivnosti, ki se odvijajo v okviru njegovega uporabniškega računa.

Prejemnik licence se strinja, da bo v primeru, da izve za kakršno koli nepooblaščeno uporabo njegovega gesla ali njegovega uporabniškega računa, nemudoma obvestil Izvajalca s sporočilom na elektronski naslov support@bajubo.com.

 1. Pravila uporabe storitev BAJUBO

Izvajalec si pridržuje pravico, da po svoji presoji kadarkoli zavrne uporabo gradiva, ki je v nasprotju s temi splošnimi pogoji in veljavnimi predpisi.

Prejemnik licence potrjuje, da bo storitve bajubo uporabljal v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in tujini in skladno s splošnimi etičnimi normami.

Prejemniki licence in Uporabniki nadalje potrjujejo, da bodo storitve BAJUBO uporabljali le v skladu z nameni, ki so dovoljeni s splošnimi pogoji, politiko zasebnosti in z ustreznimi zakoni, predpisi in splošno sprejetimi običaji ali priporočili upoštevne sodne pristojnosti (vključno z vsemi zakoni, ki se nanašajo na izvoz podatkov ali programske opreme v in iz Slovenije ali drugih upoštevnih držav).

Prejemnik licence se strinja, da pri dostopu do storitev BAJUBO razen vmesnika, ki ga zagotavlja Izvajalec, ne bo uporabljal (ali ne bo poskušal uporabljati) drugih sredstev, razen če mu je to izrecno dovoljeno v ločenem sporazumu z Izvajalcem.

Prejemnik licence in Uporabnik se strinjata, da ne bosta sodelovala pri nobeni aktivnosti, ki ovira ali moti delovanje spletne aplikacije BAJUBO in/ali spletnega mesta www.bajubo.com

4.1. Uporabniška vsebina  / osebni in drugi podatki tretjih oseb

Uporabniška vsebina (podatki Uporabnikov, ki jih uporablja Prejemnik licence, vključno (a ne izključno): adreme, baze podatkov naslovov, elektronskih pošt, telefonskih številk, drugi osebni podatki tretjih oseb, fotografije, drugi podatki o osebah in podjetjih, vsa priložena dokumentacija, vsebine posredovane preko spleta ali drugih medijev, druge posredovane vsebine, objavljene na spletni strani ali v okviru spletne aplikacije BAJUBO itd.), ki jo z uporabo storitev BAJUBO Prejemnik licence dodaja ali spreminja, so v celoti odgovornost Prejemnika licence, zato je Izvajalec odvezan odgovornosti v zvezi z vsemi zahtevki tretjih oseb, vključno z odvetniškimi, sodnimi, administrativnimi in drugimi stroški, ki izhajajo iz uporabe ali distribucije uporabniške vsebine Prejemnika licence.

Prejemnik licence izrecno soglaša in potrjuje, da Izvajalec ne odgovarja za varstvo, obdelavo in distribucijo osebnih in drugih podatkov Uporabnikov in drugih oseb (imena in priimki, elektronska pošta, naslovi bivališč, telefonske številke, drugi osebni podatki, varovani na podlagi zakona o varstvu osebnih podatkov in drugi podatki in informacije), ki jih v okviru storitev BAJUBO posreduje, uporablja, obdeluje in distribuira Pogodbeni partner.

Prejemnik licence mora sam zagotoviti, da so osebni podatki Uporabnikov in drugih oseb pridobljeni, obdelovani in distribuirani zakonito (s soglasjem oseb ali na podlagi drugih določb zakona o varstvu osebnih podatkov oziroma drugih ustreznih predpisov v Republiki Sloveniji in/ali tujini).

Prejemnik licence in Uporabnik se zavezujeta  v roku treh mesecev od nastanka prenesti na svoje medije vse podatke v  primarni ali izvedeni obliki (dokumenti, datoteke, poročila,…) in ostale vsebine, katere jima  omogočeno in dovoljeno prenašati na podlagi njunih uporabniških pravic iz spletnega mesta www.bajubo.com. Po preteku tega obdobja Izvajalec ni več dolžan hraniti teh vsebin in za te vsebine ter podatke po tem obdobju ne odgovarja več.  

Prejemnik licence v nobenem primeru ne sme uporabljati spletne aplikacije za namene in na način, ki je v nasprotju z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in tujini.

Prejemnik licence mora posebno skrb nameniti zakoniti uporabi, obdelavi in/ali distribuciji osebnih podatkov in avtorskih vsebin tretjih oseb. Izvajalec si pridržuje pravico (vendar nima obveznosti), da predhodno preveri, pregleda, označi, filtrira, odkloni ali odstrani kateri koli del ali celotno vsebino, ki jo v okviru storitev BAJUBO uporablja Prejemnik licence, če ga na nezakonitost vsebine utemeljeno opozorijo tretje osebe ali pristojni državni in drugi organi.

Prejemnikom licence v okviru storitev BAJUBO ni dovoljeno posredovanje ali javna objava podatkov ali vsebin, ki so zaščitene s pravicami industrijske lastnine, avtorskimi pravicami, osebnostnimi pravicami in drugimi pravicami tretjih oseb (pravico do zasebnosti in preprečitve javne objave osebnih podatkov). V primeru uporabe gradiv, ki so zaščitena s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb, Prejemnik licence jamči, da je pred uporabo pridobil ustrezno (pisno) soglasje nosilcev pravic.

4.2. Omejitve licence

Spletne aplikacije ne smete kopirati v kateri koli omrežni računalnik, do katerega imajo dostop uporabniki, ki niso upravičeni do uporabe spletne aplikacije; Prejemnik licence ne sme tretjim osebam oddajati, dajati v zakup in posojati Licence za uporabo spletne aplikacije.

4.3. Spletne storitve

Spletne storitve Dajalca licence, povezane s spletno aplikacijo ne smete uporabljati na kakršen koli način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil takim storitvam ali motil katero koli tretjo osebo pri njihovi uporabi ali uživanju. Prepovedan je vsak poskus pridobivanja nepooblaščenega dostopa do računa katere koli storitve, računalniških sistemov ali omrežij, povezanih s spletnimi storitvami.

 1. Pridržanje pravic in lastništvo

Dajalec licence si pridržuje vse izključne pravice, ki Prejemniku licence niso izrecno podeljene s to licenčno pogodbo. Spletna aplikacija in z njo povezana programska oprema (software) je zaščitena s predpisi s področja avtorskih pravic in z drugimi slovenskimi in mednarodnimi predpisi s področja intelektualne lastnine. Dajalec licence ima izključne avtorske in druge pravice intelektualne lastnine na spletni aplikaciji.

 1. Varstvo osebnih podatkov tretjih oseb

Stranki izrecno soglašata in potrjujeta, da Izvajalec ne odgovarja za varstvo, obdelavo in distribucijo osebnih in drugih podatkov tretjih oseb (imena in priimki, elektronska pošta, naslovi bivališč, telefonske številke, drugi osebni podatki, varovani na podlagi zakona o varstvu osebnih podatkov in drugi podatki in informacije, ki jih v okviru spletne aplikacije uporablja, nalaga, obdeluje in distribuira Prejemnik licence), ki jih v okviru programske opreme uporablja, obdeluje in distribuira Prejemnik licence. Prejemnik licence mora sam zagotoviti, da so osebni podatki tretjih oseb pridobljeni, obdelovani in distribuirani zakonito (s soglasjem oseb ali na podlagi zakona o varstvu osebnih podatkov in drugih predpisov).

Izvajalec si pridržuje pravico (vendar nima obveznosti), da predhodno preveri, pregleda, označi, filtrira, odkloni ali odstrani kateri koli del ali celotno vsebino, ki jo v okviru storitev BAJUBO uporablja Pogodbeni partner, če ga na nezakonitost vsebine utemeljeno opozorijo Uporabniki ali druge osebe ali pristojni državni in drugi organi.

Prejemnik licence v nobenem primeru ne sme uporabljati spletne aplikacije za namene in na način, ki je v nasprotju z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in tujini (v kolikor bo spletna aplikacija uporabljena za posredovanje informacij izven meja Republike Slovenije). Prejemnik licence mora posebno skrb nameniti zakoniti uporabi, obdelavi in/ali distribuciji osebnih podatkov in avtorskih vsebin tretjih oseb.

Izvajalec varuje osebne podatke pred neavtoriziranim dostopom, uporabo in razkritjem, zlorabo, razkrivanjem, spreminjanjem, uničenjem in izgubo.

Izvajalec shranjuje osebne podatke na računalniških strežnikih v nadzorovanem in varovanem okolju, ki je zaščiten pred neavtoriziranim dostopom, uporabo in razkritjem, zlorabo, razkrivanjem, spreminjanjem, uničenjem in izgubo.

Pri prenosu osebnih podatkov ali drugih občutljivih podatkov, se podatki prenašajo preko varne SSL povezave z uporabo enkripcije.

 1. Intelektualna lastnina BAJUBO

Vse vsebine, objavljene na spletnem mestu www.bajubo.com, razen vsebin, ki so jih na spletni strežnik naložili Prejemniki licence in/ali Uporabniki, so last Izvajalca in/ali njegovih partnerjev ali pogodbenih sodelavcev. Med predmetne vsebine sodijo med drugim tudi celotna računalniška koda, urejena struktura spletnega in programskega sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo, avtorska dela in blagovne znamke.

Izvajalec je izključni lastnik imena BAJUBO in iz nje izvedenih imen, blagovnih in storitvenih znamk, znakov in sloganov.

Prejemnik licence in Uporabnik se strinjata, da pri uporabi storitev BAJUBO ne bosta uporabljala nobene blagovne znamke, storitvene znamke, tržnega imena ali logotipa, povezanih z BAJUBO na način ki utegne povzročiti ali z namenom povzročiti zmedo glede lastnika ali upravičenega imetnika teh znamk, imen in logotipov, povezanih z BAJUBO.

Prejemnik licence ne sme tretji osebi ne odstopiti pravic iz te licenčne pogodbe brez pisnega soglasja Dajalca licence.

Izvajalec si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

Prejemnik licence se nadalje zavezuje, da ne bo na noben način poskušal priti do katerihkoli podatkov ali drugih gradiv o drugih uporabnikih storitev BAJUBO, do katerih ni upravičen v okviru njemu dostopnih storitev BAJUBO.

 1. Zunanje povezave

Prejemnik licence se strinja, da lahko vsebine in gradiva v okviru spletnega mesta BAJUBO vsebujejo povezave na različne zunanje spletne strani, kot so na primer druga internetna spletišča in drugi spletni viri. Prejemnik licence soglaša, da Izvajalec ni odgovoren za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav.

 1. Piškotki

Med uporabo spletnega mesta BAJUBO se skupaj z vsebino datotek na računalnike Prejemnika licence  

in Uporabnikov lahko prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke – piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih aplikacij na spletnem mestu, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev spletnega mesta.

 1. Izključitev odgovornosti

10.1. Splošno

Prejemnik licence se strinja, da Izvajalca, njegove lastnike, zaposlene, pogodbene sodelavce in druge povezane osebe odvezuje kakršnekoli odgovornosti za izgubo podatkov ali kakršnekoli druge težave ali nevšečnosti, ki jih utrpi zaradi uporabe storitev BAJUBO.

Izvajalec Prejemniku licence  ne jamči, da bo uporaba storitev BAJUBO popolnoma varna, neprekinjena, vedno na razpolago, niti, da bo opravičila pričakovanja Prejemnika licence  do rezultatov uporabe storitev BAJUBO. Izvajalec prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave ter storitve, vključno s pokritjem območja ali prekinitvijo zveze.

Izvajalec ni odgovoren za kakršnokoli škodo, vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgubo programov, dobrega imena, stroški povezav, stroški preskrbe nadomestnih storitev ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe storitev BAJUBO. Izvajalec ni odgovoren za škodo zaradi morebitnih sprememb spletne aplikacije BAJUBO ali kateregakoli elementa storitev BAJUBO.

Izvajalec nadalje ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi izbrisa, uničenja ali neuspele shranitve katere koli uporabniške vsebine ali drugih podatkov v zvezi s komunikacijo, ki se vzdržuje ali prenaša z ali preko uporabe spletne aplikacije BAJUBO s strani Prejemnika licence  in/ali Uporabnika.

Izvajalec pa v nobenem primeru in na noben način ne odgovarja za morebiten nelegalen način pridobivanja osebnih podatkov s strani Prejemnika licence  o kontaktih, ki jih uvozi v spletno aplikacijo in druge storitve BAJUBO in jih poseduje ali uporablja v javnosti ali na drug način.

V vsakem primeru je celotna odgovornost Izvajalca iz katerekoli storitve BAJUBO omejena na dejanski znesek, ki ga je Pogodbeni partner plačal za uporabo takšne storitve BAJUBO.

10.2. Odgovornost za uporabniški račun

Prejemnik licence je izključno odgovoren za varovanje zaupnosti gesel za dostopanje do uporabniškega računa in za vse aktivnosti, ki jih osebe, ki uporabljajo uporabniški račun Prejemnika licence, izvajajo v okviru uporabniškega računa.

 1. Posodobitve storitev BAJUBO

Z namenom, da bi svojim uporabnikom zagotovil najboljšo možno rešitev, Izvajalec neprestano posodablja storitve BAJUBO. Prejemnik licence  je seznanjen in se strinja, da se oblika in funkcionalnosti storitev BAJUBO občasno spreminja, brez predhodnega obvestila Prejemniku licence.

Prejemnik licence je seznanjen in se strinja, da lahko Izvajalec kot del posodabljanja preneha (stalno ali začasno) zagotavljati dostop do spletne aplikacije BAJUBO (ali katere koli funkcionalnosti v okviru te spletne aplikacije), po svoji lastni presoji in brez predhodnega soglasja Prejemnika licence .

Spletna aplikacija BAJUBO lahko občasno samodejno naloži in namesti nadgraditve. Te nadgraditve so narejene z namenom izboljšav, povečanja zmogljivosti in nadaljnjega razvoja storitev BAJUBO in lahko prevzamejo obliko kratkih programov, ki odpravi napako (hrošča) v programski opremi (bug fix), zmogljivejših funkcij, novih funkcionalnosti storitev BAJUBO in popolnoma novih različic. Prejemnik licence  se strinja, da bo take nadgraditve sprejel (in dovolil Izvajalcu, da mu jih dostavi) kot del uporabe storitev BAJUBO.

 1. Spremembe splošnih pogojev

Izvajalec si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev, brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu

www.bajubo.com.

 1. Reševanje sporov

Sporazum o sprejemu teh splošnih pogojev je sklenjen v Celju, Republika Slovenija. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev BAJUBO, teh splošnih pogojev ter v zvezi z družbo Bajubo Co. d.o.o., se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Za spore ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore je izključno pristojno sodišče v Celju.

 1. Trajanje licenčnega razmerja

Licenčna razmerja so praviloma sklenjene za obdobje 12 mesecev od dneva sklenitve licenčnega razmerja. Kot dan sklenitve se šteje dan, ko je Prejemnik licence podpisal licenčno pogodbo za uporabo spletne aplikacije in s tem sprejel določbe splošnih pogojev in politike zasebnosti. Po preteku 12 mesecev od sklenitve licenčnega razmerja se veljavnost licenčnega razmerja avtomatično podaljša za nadaljnjih 12 mesecev, razen če stranka, ki želi odstopiti od razmerja, ne posreduje drugi stranki pisnega obvestila, da ne želi podaljšanja licenčnega razmerja. Obvestilo mora biti poslano drugi stranki po navadni ali elektronski pošti ali po telefaksu (oddaja in prejem sporočila morata biti dokazljiva) najkasneje 30 dni pred datumom izteka posameznega 12-mesečnega obdobja trajanja licenčnega razmerja.

Izvajalec si pridržuje pravico, da v primeru nespoštovanja kateregakoli določila splošnih pogojev po svoji presoji proti Pogodbenemu partnerju in/ali Uporabniku, ki krši določila teh splošnih pogojev, uvede kateregakoli od naslednjih ukrepov:

*  opozorilo o nespoštovanju splošnih pogojev ter poziv k spoštovanju le-teh ( primeru manjših kršitev),

*  blokiranje možnosti dostopa do posameznih storitev BAJUBO,

*  blokiranje uporabniškega računa,

*  blokiranje preostalih uporabniških računov, za katere Izvajalec ugotovi, da jih uporablja isti Pogodbeni partner kot uporabniški račun, s katerim so bile povzročene kršitve,

*  blokiranje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve,

* posredovanje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve, odgovornemu ponudniku internetnih storitev ali pristojnim organom.

Izvajalec lahko prenehanje o kadar koli brez vnaprejšnje najave razveže licenčno pogodbo in preneha zagotavljati storitve BAJUBO, če:

*  je Pogodbeni partner kršil katero koli določbo splošnih pogojev ali politike zasebnosti;

*  je Izvajalec k temu zavezan po zakonu;

*  zaradi uporabe spletne aplikacije in /ali podatkov tretjih oseb s strani Pogodbenega partnerja na nezakonit način;

*  zaradi neplačila mesečne licenčnine ali drugih finančnih obveznosti do Izvajalca,

*  bo Izvajalec prenehal z nadaljnjim zagotavljanjem dostopa do spletne aplikacije Pogodbenim partnerjem in/ali Uporabnikom v državi, kjer ima Pogodbeni partner in/ali Uporabnik sedež ali stalno prebivališče ali iz katere lahko uporablja storitev,

*  po mnenju Izvajalca zagotavljanje uporabe spletne aplikacije Pogodbenemu partnerju ni več tržno mogoče,

*  zaradi nepričakovanih tehničnih ali varnostnih problemov.

Prenehanje veljavnosti licenčne pogodbe ne vpliva na nobene zakonite pravice, obveznosti in odgovornosti, ki so zavezovale stranki (ali/ali so nastale v času veljavnosti licenčne pogodbe) ali za katere je določeno, da veljajo nedoločen čas.

V primeru, da se je Pogodbeni partner odločil zapreti račun preden je izkoristil celoten zakupljen paket, mu Izvajalec ni dolžan vrniti neizrabljenega dela zakupljenega paketa.

 1. Drugo

Licenčno razmerje je sklenjeno in zavezuje Prejemnika licence in Izvajalca, ko je aktiviran uporabniški račun.

 1. Različice splošnih pogojev

Ta različica splošnih pogojev uporabe ima zaporedno številko 0.1 in velja od 15.oktobra 2018.

V Celju, 14.10. 2018

Bajubo Co. d.o.o.

IMATE VPRAŠANJE?

Za vsa vaša vprašanja
smo vam vedno na voljo
Obiščite nas
v naši pisarni
Cesta v Laško 22
3000 Celje

Image module